Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kaliski, na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), zarządzenia Nr 405/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2022 r. oraz zarządzenia nr 70/2022 Starosty Kaliskiego z dnia 16 września 2022 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KZ1A/00003081/0.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości: obręb Stobno Wieś,
  Godziesze Wielkie, działka nr 299/5. Grunty rolne niezabudowane klasy RV.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3976 ha.
 4. Opis nieruchomości: działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem, węższa w części frontowej poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy, natomiast centralna część działki w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, bez utwardzeń, częściowo zostało poprowadzone ogrodzenie sąsiadujących nieruchomości. Teren ukształtowany płasko,
bez utwardzeń w przypadku zabudowy.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 - brak jest planu zagospodarowania przestrzennego,

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie przyjętym uchwałą Nr XLV/221/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 9 listopada 2010 r. nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

- Wójt Gminy Godziesze Wielkie wydał decyzję znak IK.6730.163.2021 z dnia 11 stycznia 2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  handlowo - usługowego wraz  z towarzyszącą infrastrukturą i parkingiem oznaczonym  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 299/5 położona w obrębie Stobno Wieś, gmina Godziesze Wielkie.

- W studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym dla projektu  nr 00100053 „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew” oraz 00100054 „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań działka nr 299/5 jest objęta terenem inwestycji zgodnie z wariantem 3.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem nabycia.
 2. Przeznaczenie do zbycia: w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Obciążenie nieruchomości: brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej.
 4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 5. Wysokość wadium: 20 300 zł.
 6. Cena nieruchomości: 294 000,00 zł (wg operatu szacunkowego)
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
 8. Termin i miejsce przetargu: 24 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala nr 126.
 9. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5; Biuletyn Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce ogłoszenia/inne/2023 rok; strona internetowa Starostwa Powiatowego w Kaliszu; tablica ogłoszeń sołectwa Stobno Wieś.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium.

Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 300,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu nr: 27 8404 0006 2104 0018 4250 0033, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek z dopiskiem „wadium przetargowe za działkę położoną w Stobnie Wsi”, w takim terminie, by ww. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia  15 marca 2023 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące  w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka  z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym  w zawiadomieniu Starostwa Powiatowego w Kaliszu zastrzega sobie prawo odstąpienia  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący.

Starosta Kaliski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. /, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm./, zarządzenia Starosty Kaliskiego z dnia 16 września 2022 r. oraz zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Wszystkie informacje osobom zainteresowanym zakupem nieruchomości udzielane będą  w Wydziale Gospodarowania Mieniem / pok. nr 144/, tel. (62) 50 14 253, (62) 50 14 256 oraz poprzez kontakt e-mail nieruchomosci@powiat.kalisz.pl.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal