Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Sportowcy z powiatu kaliskiego otrzymali Stypendia Sportowe Starosty Kaliskiego

Patronaty Starosty Kaliskiego

Menu dla: Patronaty Starosty Kaliskiego

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 2263/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 15 kwietnia

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Kaliskiego

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Honorowy Patronat Starosty Kaliskiego - zwany dalej „Patronatem” - jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, organizowanym na terenie Powiatu Kaliskiego.
 2. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę Kaliskiego.
 3. Honorowy Patronat przyznawany jest w celu podkreślenia szczególnej rangi planowanego przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, bezpośrednio związanego z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku Powiatu Kaliskiego, rozwojem inicjatyw społecznych, kulturowych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych, naukowych, a także promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju aktywności gospodarczej, które mają istotne znaczenia dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego.
 4. Starosta Kaliski może zadecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Powiatu Kaliskiego, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Powiatu Kaliskiego lub przedsięwzięciom o wymiarze mniejszym niż lokalny, o ile mają one szczególną wartość dla Powiatu Kaliskiego.
 5. Przyznawanie Honorowego Patronatu Starosty Kaliskiego nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 2. Zasady przyznawania Patronatu

 1. Prawo przyznania Patronatu, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przysługuje wyłącznie Staroście Kaliskiemu.
 2. Starosta Kaliski nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes Powiatu Kaliskiego, przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 3. Starosta Kaliski ponadto nie obejmuje Patronatem wydarzeń, których organizator będzie udostępniał uczestnikom plastikowe lub inne nie biodegradowalne naczynia, sztućce lub inne przedmioty jednorazowego użytku.
 4. Wnioskując o Patronat, organizator oświadcza, że dopełnił wszystkich niezbędnych formalności związanych z organizacją przedsięwzięcia wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa jego uczestników, oraz że przyjmuje obowiązki, o których mowa w § 4.

§ 3. Procedura przyznawania Patronatu

 1. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Starosty Kaliskiego pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Kaliskiego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.powiat.kalisz.pl i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu w Wydziale Promocji, Informacji i Obsługi Rady.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być przesłany w postaci papierowej na adres : Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz, albo złożony w Wydziale Promocji, Informacji i Obsługi Rady, albo przesłany w postaci elektronicznej na adres: starosta@powiat.kalisz.pl .
 4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Starostwa Powiatowego w Kaliszu najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
 5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 6. W uzasadnionych przypadkach Starosta Kaliski może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.
 7. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
 8. Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 9. Zaopiniowany wniosek Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady kieruje do Starosty Kaliskiego.
 10. Odpowiedź na wniosek zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku do Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania Patronatu w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
 11. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu wydarzenia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Starosty Kaliskiego.
 12. W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w terminie, o którym mowa w ust. 10. Starosta Kaliski może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym.
 13. Wszystkie przedsięwzięcia objęte Patronatem będą zamieszczane w zakładce „Patronaty Starosty Kaliskiego” - Przedsięwzięcia zewnętrzne pod Patronatem Starosty Kaliskiego na stronie internetowej www.powiat.kalisz.pl .

§ 4. Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem

 1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań, określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
 2. Organizator, który uzyskał patronat zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach związanych z przedsięwzięciem informacji o Patronacie Starosty Kaliskiego oraz w stosownych miejscach, logotypu promocyjnego Powiatu Kaliskiego bądź herbu Powiatu Kaliskiego.
 3. Udzielenie Patronatu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na zamieszczenie logo / herbu Powiatu w rozumieniu postanowień uchwały Nr LXX/635/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz bannera Powiatu Kaliskiego oraz zasad ich używania.
 4. W przypadku gdy, organizator prowadzi stronę internetową lub profil/stronę w mediach społecznościowych, zobowiązany jest do zamieszczenia na nich informacji o przyznanym Patronacie.
 5. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia Wydziałowi Promocji, Informacji i Obsługi Rady projektów graficznych materiałów związanych z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem, a także ekspozycji znaków (logo, banerów, roll - upów, ścianek wystawienniczych) promocyjnych Powiatu Kaliskiego w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia.
 6. Przyznanie Patronatu stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej relacji z przebiegu przedsięwzięcia udokumentowanego zdjęciami.
 7. Relacja, o której mowa w ust. 6 powinna zostać przesłana do Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia przedsięwzięcia pocztą elektroniczną na adres: e.krystek@powiat.kalisz.pl . Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych relacji lub zdjęć z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej oraz w publikacjach, folderach, wydawnictwach itp.

§ 5. Odebranie Patronatu Starosty Kaliskiego

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Kaliski może odebrać przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.
 2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania tego Patronatu.