Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów - Dębsko

Logo Uni Europejskiej                                       Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Podziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów -Dębsko” pomiędzy Powiatem Kaliskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Realizacja zadania, zgodnie z umową, zakończono 20.11.2020 r.

W wyniku realizacji operacji nastąpiła przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów-Dębsko” na długości 1,972 m co umożliwiło i skróciło dojazd z terenu objętego inwestycją do: Restauracji -Pub „Stajnia Emilianów”. Pozytywnie wpłynie to na rozwój obszarów wiejskich.

Wysokość przyznanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikającej z w/w umowy wynosi 402 000,00zł, a wartość kwalifikowana projektu to 779 855,78 PLN.

Mapa Powiatu Kaliskiego