Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki II

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach podziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowąwszystkich rodzajów małej infrastruktury  w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 22 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 pomiędzy Powiatem Kaliskim 
a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Realizacja zadania, zgodnie z umową, zakończono 27 czerwca 2018 r.

Powiat Kaliski uzyskał pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki II.

W wyniku realizacji operacji nastąpiła przebudowa drogi powiatowej nr 4621P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki II na długości 8385m. Na odcinku Pośredni – Iwanowice  o długości 4290m w miejsce istniejącej nawierzchni tłuczniowej zostanie wybudowana nawierzchnia asfaltowa. Z kolei na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie o długości 4095m zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa istniejącej jezdni wraz z poszerzeniami. Skróci to o ok. 10 km dojazd z terenu objętego operacją do Biblioteki Publicznej oraz cmentarza w Iwanowicach.

Wysokość przyznanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikającej z w/w umowy wynosi 2.597.194,00zł kosztów kwalifikowalnych zamówienia. Wartość projektu to 4.356.789,68 PLN.