Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Gospodarka

Powiat kaliski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 83 tys. ha, co stanowi około 71% całości obszaru.

Udział gruntów rolnych w strukturze użytków rolnych wynosi ponad 84%. Pozostałe użytki to łąki (9.560 ha), lasy (22.870 ha), sady (1.220 ha), i pastwiska (2.440 ha).

W związku z rolniczym charakterem gmin powiatu, zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to indywidualne gospodarstwa rolne, których w powiecie jest prawie 13 tys.

Większość działających tu przedsiębiorstw to zakłady usługowe i firmy handlowe. Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie około 600 podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego).

Artykuły