Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Rejestracja przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE

Posiadanie żywych ssaków, ptaków, gadów i płazów należących do gatunków objętych ochroną na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 338/97, wymaga zgłoszenia ich do rejestru w starostwie powiatowym.

 

Obowiązek rejestracji zwierząt z gatunków chronionych na podstawie prawa UE wynika z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220). Nowy posiadacz powinien zgłosić zwierzę do rejestru w ciągu 14 dni od daty wejścia w jego posiadanie. Tyle samo czasu daje ustawa na zgłoszenie jego utraty. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia.

Do wniosku o wpisanie do rejestru załącza się dokument świadczący o legalnym pochodzeniu danego zwierzęcia. Jest nim np. zezwolenie importowe CITES, świadectwo UE zwalniające z zakazu handlu, zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu zwierzęcia w hodowli. Dokumentem takim NIE JEST sam rachunek ani faktura sprzedaży zwierzęcia. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do rejestru jest wykroczeniem. Kupno i sprzedaż zwierząt chronionych prawem UE o nielegalnym pochodzeniu stanowią przestępstwo!

Rejestracji wymagają wszystkie żywe ssaki, ptaki, gady i płazy należące do gatunków ujętych w aktualnych aneksach do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Są to m.in.: wszystkie naczelne, prawie wszystkie papugi (za wyjątkiem Nierozłączka czerwonoczelna, Papużka falista, Nimfa i Aleksandretta obrożna), wszystkie ptaki szponiaste oraz sowy, żółwie lądowe i morskie, żółw czerwonolicy, wszystkie krokodylowate, gekony dzienne, większość kameleonów, legwan zielony, wszystkie pytony i boa, aksolotl meksykański, drzewołazy i liściołazy.

 

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 62 50-14-202
II piętro pokój 239