Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 29 listopada 2023 r.

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LXV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 listopada 2023 roku.

 1. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 08:40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2024 r. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kaliski.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 6. Zapoznanie się z oceną stanu dróg powiatowych oraz realizacją bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych.
 7. Zapoznanie się z wykonaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 1. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 09:20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, sala 103

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo-finansowego na lata 2024-2029 dotyczącego realizacji zadań projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo-finansowego na lata 2024-2029 dotyczącego realizacji zadań projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.