Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Kontynuacja odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie powiatu kaliskiego. Powiat Kaliski otrzyma dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiat Kaliski otrzyma 67 200,00 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez kontynuację odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie powiatu kaliskiego”.

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi, Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie kontynuacji zadania ujętego w „Programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego”, który został zatwierdzony przez Radę Powiatu Kaliskiego w 2022 roku. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi 70% łącznych kosztów zadania, które planowane są na poziomie 96 000,00 zł. We współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz poszczególnymi Kołami Łowieckimi zostaną ustalone ilości ptaków, które będą wsiedlone na tereny obwodów łowieckich. Realizacja tegorocznej akcji introdukcji kuropatwy planowana jest na początek października bieżącego roku.

https://www.wfosgw.poznan.pl/