Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków -Zakrzyn- Koźlątków- Krzyżówki

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 4606P o łącznej długości: 9,113 km.

W ramach inwestycji wykonano m.in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, likwidacja przełomów, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -asfaltowej, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie chodników, wykonanie skrzyżowań typu rondo ( w m. Krzyżówki i Zakrzyn), odmulenie rowów, montaż barier energochłonnych, oznakowanie poziome i pionowe. Wybudowano chodniki oraz drogi rowerowe o dł. 1,438 km oraz 6,334 km po jezdni po pasie ruchu dla rowerów. Wykonano 5 przystanków w tym 3 z peronami, 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 wyniesione skrzyżowanie. Dodatkowo na przejściach zamontowano aktywne oznakowania oraz ustawiono 3 radary informujące o prędkości ruchu pojazdów.

Roboty budowlane zrealizowane zostały przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Całkowity koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniósł  8 570 142,58 zł.

Całkowity koszt robót kwalifikowanych wynosi: 7 931 063,05 zł, z czego:

  • dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 716 439,80 zł
  • wkład własny Powiatu Kaliskiego wraz z dofinansowaniem Gmin: 3 214 623,25