Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Rolnictwo i leśnictwo

ROLNICTWO

1.Charakterystyka ogólna

Powiat Kaliski jest regionem rolniczym. Posiada duże zróżnicowanie pod względem budowy gleb jak i ich wartości użytkowej. Są to gleby różnych typów z przewagą gleb słabych. Najbardziej wartościowe rolniczo to tereny gmin: Żelazków, Blizanów i Stawiszyn w północno – zachodniej części .Na pozostałym obszarze przeważają gleby piaszczyste. Gleby klasy I-III i IV stanowią 45,5 % powierzchni powiatu a gleby klasy – V i VI stanowią 54,5% wszystkich użytków rolnych.

Obrazuje to poniższa tabela

Użytki rolne wg. klas bonitacyjnych w powiecie i gminach powiatu kaliskiego w %

Lp Gmina Klasa I-III Klasa IV Klasa V-VI
1 Blizanów 49,7 19,9 30,4
2 Brzeziny 0,1 16,8 83,1
3 Ceków Kolonia 19,7 19,6 60,7
4 Godziesze Wielkie 1,3 20,9 77,8
5 Koźminek 16,6 16,4 67
6 Lisków 11,2 16,8 72
7 Mycielin 16 21,7 62,3
8 Opatówek 14 23,8 62,2
9 Stawiszyn 50,6 14,4 35
10 Szczytniki 25,9   39,7
11 Żelazków 50,5 25,1 34,4
  Powiat 24,6 20,9 54,5

 Źródło : opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Kierunkach rozwoju powiatu kaliskiego na lata 2000-2003.

 

2.Użytkowanie gruntów.

Użytki rolne zajmują w powiecie kaliskim obszar 78.751 ha co stanowi 67,9 % ogólnej powierzchni powiatu ( 116.002 ha ).Powierzchnia gruntów ornych wynosi 66.881 ha natomiast powierzchnia łąk i pastwisk -10.693.

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi - 22.855 ha co stanowi około 20 % ogólnej powierzchni powiatu , przy największym udziale lasów w gminie Brzeziny – około 43 % a najmniejszym w gminie Szczytniki – około 4 %.

W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę użytkowania gruntów w powiecie.

Powierzchnia i użytkowanie gruntów w powiecie kaliskim

Forma użytkowania Ogółem ( ha ) Udział w ( % )
Powierzchnia użytków rolnych 78.751 67,89
w tym grunty orne 66.881 57,66
w tym sady 1.178 1,02
w tym łąki 8.783 7,57
w tym pastwiska 1.910 1,65
Lasy i grunty leśne 22.855 19,78
Pozostałe grunty i nieużytki 14.300 12,33
Razem 116.002 100

 

3. Struktura gospodarstw rolnych.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych i innych gruntów o powierzchni ponad 1 ha.

Ogólna ilość gospodarstw rolnych wynosi 12.684 szt. Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie powiatu wynosi 6,96 ha.( źródło: GUS -2002).

Analiza struktury obszarowej wykazuje ,że dominują jednak gospodarstwa małe do 5 ha (52,4 %) oraz od 5 do 10 ha (31,3%).

 

4. Produkcja roślinna.

Produkcja roślinna ma decydujący wpływ na produkcję rolną , która stanowi ważne źródło dochodów wszystkich gospodarstw rolnych i w istotny sposób oddziaływuje na stan zasobności rynku żywnościowego .W powiecie kaliskim produkcja roślinna jest w dużej mierze podporządkowana produkcji zwierzęcej a w tym produkcji pasz.

W strukturze zasiewów dominują zboża -79,8 % ( 51.7tys.ha ) oraz ziemniaki -7,5 % (4.750 ha ). Nastąpiły istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw. Wzrosła powierzchnia upraw zbóż wyżej plonujących zwłaszcza jęczmienia, pszenżyta i pszenicy . Spadła natomiast powierzchnia upraw o mniejszych możliwościach plonowania (mieszanek zbożowych).

Zmiany w strukturze zasiewów a zwłaszcza wzrost areału uprawy zbóż i zmniejszenie areału uprawy ziemniaków w stosunku do roku 1996 ( o 50 %) dokonały się z uwagi na potrzeby wzrastającego pogłowia trzody chlewnej. Duży wpływ na taką zmianę ma zmiana technologii żywienia ( z tradycyjnego na żywienie paszami treściwymi).

 

5.Ogrodnictwo i warzywnictwo.

Powierzchnia sadów w powiecie wg danych GUS w porównaniu z rokiem 1998 spadła o 31,7% i wynosi 1.174 ha.

Najwięcej sadów znajduje się na terenie gm. Koźminek- 361 ha, Opatówek-310, Żelazków – 148 ha i Szczytniki – 127 ha., najmniej na terenie gm. Brzeziny – 8 ha, Godziesze-23 ha i Lisków -24 ha.

Sadownictwa charakteryzuje się małą liczbą drzew na jednostce powierzchni, brakiem urządzeń do nawadniania oraz specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji sadów i plantacji. Z powodu braku uregulowanego rynku owocowego oraz innych przyczyn występuje nadprodukcja bądź brak owoców. Lata nadprodukcji powodują zmniejszenie zainteresowania zakładaniem nowych nasadzeń. W momentach tych sytuację pogłębia niedostateczna ilość przechowalni oraz chłodni do przechowywania owoców. W zakresie zagospodarowania owoców i warzyw na terenie powiatu kaliskiego obserwuje się znaczne rezerwy. Powodem takiego stanu jest zaprzestanie działalności przez zakłady przetwórcze wcześniej funkcjonujące oraz ograniczenie produkcji przez zakłady istniejące .Poważnym problemem dla producentów warzyw i owoców jest import surowców ( susz) , który stanowi znaczny udział w zabezpieczeniu potrzeb istniejących zakładów.

Zaznaczyć należy, że powierzchnia uprawy warzyw gruntowych na terenie powiatu kaliskiego zmniejszyła się o 9,3% z 3.264 ha w 1998 r. do 2.961 ha w 2002 r.

Największą powierzchnię w uprawie warzyw gruntowych zajmuje cebula (621 ha) , kapusta (589 ha) , marchew jadalna (439 ha) oraz ogórki (365 ha). W produkcji ogrodniczej a szczególnie w warzywnictwie powiat kaliski zajmuje liczące się miejsce w kraju.

Według danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego na koniec 2003 roku na terenie powiatu kaliskiego powierzchnia upraw pod osłonami wynosiła ogółem 167,5 ha.

Największą powierzchnię upraw pod osłonami mają gm. Opatówek-(45,5 ha), Żelazków i Brzeziny (41,5 ha) oraz Blizanów – (31,7 ha).

Najmniejszą powierzchnię upraw pod osłonami mają gm. Mycielin – (0,2 ha), Lisków-(0,7 ha).

Natomiast według Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r. powierzchnia upraw warzyw pod osłonami w gospodarstwach rolnych wynosiła ogółem- 288,30 ha . , z tego : pomidory - 169,76 ha ,ogórki -94,10 ha,papryka 1,26 ha oraz pozostałe – 23,18 ha.

W rejonach produkcji pod osłonami przyszłościowo należy planować powstawanie podmiotów specjalizujących się w :produkcji rozsady,przechowaniu sortowaniu i pakowaniu. Zaznaczyć należy , że na terenie powiatu kaliskiego podobnie jak w kraju , produkcja opiera się na kilku podstawowych gatunkach warzyw. Dlatego ważnym zadaniem do realizacji przez producentów na tym odcinku jest systematyczne dążenie do poszerzania asortymentu produkowanych warzyw.

 

6.Produkcja zwierzęca.

Analizując stan pogłowia zwierząt gospodarskich to w porównaniu z rokiem 1996 spadła liczebność pogłowia bydła o 15,7 % w tym krów o 12,4 % oraz koni o 40,8 % , natomiast wzrosła liczebność trzody chlewnej o 27,3 % w tym loch o 13,3 % i owiec o 5,4 %.

W gminach powiatu kaliskiego przedstawia się to następująco.

Najwięcej bydła jest w gminach:

– Żelazków – 4.701 szt. w tym krów 1.966 szt.

– Lisków – 4.287 szt. w tym krów 1.833 szt.

– Blizanów – 3.727 szt. w tym krów 1.737 szt.

– Godziesze – 3.505 szt. w tym krów 1.501 szt.

Najmniej bydła jest w gm. Stawiszyn – 1.880 szt. w tym krów 862 szt.

 

Największe pogłowie trzody chlewnej znajduje się w gminach:

– Szczytniki - 30.304 szt. w tym loch 3.039 szt.

– Godziesze – 24.968 szt. w tym loch 2.188 szt.

– Opatówek – 21.747 szt. w tym loch 1.986 szt.

– Brzeziny – 20.329 szt. W tym loch 1.990 szt.

 

Najmniejsze pogłowie trzody chlewnej jest w gm. Stawiszyn -6.996 szt w tym loch 771 szt i Ceków – 7.113 szt. w tym loch 766 szt.

Podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój chowu bydła szczególnie rzeźnego była niska opłacalność produkcji, spowodowana spadkiem popytu na wołowinę. Niekorzystnie kształtowały się również uwarunkowania produkcyjno-handlowe w chowie bydła mlecznego. Przy zwiększonej podaży mleka do skupu ceny mleka sukcesywnie spadały.

Owczarstwo jest kierunkiem produkcji, który w ostatnich latach stał się kierunkiem marginalnym . Brak rynku wewnętrznego na skóry i wełnę oraz brak tradycji w spożyciu mięsa baraniego zdecydował o nieopłacalności tego kierunku produkcji. Opłacalnym kierunkiem w chwili obecnej jest produkcja jagniąt i mięsa żywca baraniego na eksport.

Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest nadal chów trzody chlewnej. Około 70 % wyprodukowanego w powiecie mięsa wieprzowego musi znaleźć zbyt poza powiatem. Aktualny stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, mimo stale zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań produkcji żywca wieprzowego, wskazują na utrzymanie się wzrostowego trendu w chowie świń.

Reasumując można stwierdzić, że rolnictwo powiatu kaliskiego mimo swej wielokierunkowości jest rolnictwem w przeważającej mierze towarowym i zdolnym do konkurowania z partnerami europejskimi.

 

LEŚNICTWO


Na terenie Powiatu Kaliskiego znajduje się 23 595,0000 ha lasów z tego:
- 17 750,0000 ha stanowią lasy państwowe,
- 5 845,0000 ha stanowią lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

W gminach z terenu Powiatu Kaliskiego stan lasów przedstawia się następująco:

Lp. Gmina Powierzchnia lasów nie stan. wł. S.P. w ha Powierzchnia pozostałych lasów w ha Razem powierzchnia lasów w ha Lesistość gminy w procentach
1 Blizanów 422,0000 3590,0000 4012,0000 25,49
2 Brzeziny 672,1000 4755,9000 5428,0000 42,75
3 Ceków Kolonia 663,5000 1793,5000 2457,0000 27,82
4 Godziesze Wielkie 1045,5000 586,5000 1632,0000 15,53
5 Koźminek 410,2000 464,8000 875,0000 9,90
6 Lisków 635,1000 58,9000 694,0000 9,17
7 Mycielin 825,6000 3292,4000 4118,0000 37,15
8 Opatówek 530,9000 228,1000 759,0000 7,27
9 Stawiszyn 320,0000 1958,0000 2278,0000 29,52
10 Szczytniki 267,4000 190,0000 458,0000 4,14
11 Żelazków 52,7000 831,3000 884,0000 7,78
Razem Powiat Kaliski 5 845,0000 17 750,0000 23 595,0000 20,35

 

Najwięcej lasów znajduje się na terenie Gminy Brzeziny 5 428,0000 ha (lesistość 42,75 %) i na terenie Gminy Mycielin 4 118,0000 ha (lesistość 37,15 %) natomiast najmniej na terenie Gminy Szczytniki 458,0000 ha (lesistość 4,14 %) i na terenie Gminy Opatówek 759,0000 ha (lesistość 7,27 %).

Zgodnie z ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta i może go powierzyć w drodze porozumienia Nadleśniczemu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami lasy niepaństwowe na terenie Powiatu Kaliskiego nadzorują Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz (4 455,0000 ha) i Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec (1 390,0000 ha).

Nadzór nad gospodarką leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia lasu, który jest sporządzany na okres 10 lat. Aktualnie na terenie powiatu ważne plany urządzenia lasu, posiadają wszystkie miejscowości z terenu gmin – Godziesze Wielkie, Brzeziny, Ceków Kolonia, Lisków, Opatówek, Szczytniki, Koźminek, Żelazków i Mycielin.W 2007 r. Starostwo Powiatowe zleciło opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Blizanów.

Po zrealizowaniu tego zadania wszystkie lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kaliskiego będą miały aktualne uproszczone plany urządzenia lasu.